BA D M Ü N ST ER A M S TE IN E BE R N BU R G Ku r pa vi llo n Sc hu st er s Ro th St ei ns ku lp tu re n pa rk m us eu m 9 Ul ric h vo n Hu tt en S tr Im Re il 9 Ö en tl ic he G eb äu de W al d Gr ün fl äc he W ei nb er g In fo rm at io n T ou ris ti nf or m at io n Po st Po liz ei Kr an ke nh au s M us eu m D en km al Sp ie lp la tz Ca m pi ng pl at z Kn ei pp an la ge M in ig ol f Go lf pl at z Bo ot sv er le ih W as se rr ad Sp or ta nl ag e Te nn is pl at z Ö en tl ic he T oi le tt e Bu sb ah nh of Ba hn ho f Ki rc he A us gr ab un gs st ät te A us si ch ts pu nk t Fr ei ba d H al le nb ad T he rm e Ki no Ko nz er tm us ch el Tr ep pe Pa rk pl at z P ar kh au s T ie fg ar ag e Ei nb ah ns tr aß e Fu ß gä ng er zo ne Fe ls A da lb er t St if te r St ra ß e E5 6 A dl er ho f B1 A dv en tu ss tr aß e A 2 A gn es ie nb er g A 2 A gr ic ol as tr aß e B4 A lb er t R os en kr an z St ra ß e D 7 A lb re ch ts tr aß e B3 4 A le m an ne ns tr aß e C1 A lt e Po st st ra ß e B1 C 1 A lz ey er S tr aß e D 3 E3 5 A m br os iu sg as se B 1 A m B ah nd am m D 1 2 A m R öm er ka st el l D 2 A m T an ne nw äl dc he n B5 A n de r K uh tr än ke C 4 A n de r L az ar et tk irc he B 5 A n de r R öm er vi lla A 2 A nd re as W ilh el m y St ra ß e B5 A rn dt st ra ß e E4 5 A uf d em M ar ti ns be rg C 1 A ug us t Be ch te r St ra ß e D 6 Ba de al le e B3 Ba de nh ei m er S tr aß e D 2 E2 Ba hn st ra ß e C3 Ba ng er t C2 Ba st ga ss e C2 Be rt i Br eu er W eb er S tr aß e B5 Br an de nb ur ge r S tr aß e C5 Br au ns ho rn C 1 Br es la ue r S tr aß e D 4 5 Br uc kn er st ra ß e E3 Br üc ke s C1 Bü hl er W eg C 4 D 4 Bü rg er m ei st er D r S ch le ic he r St r D 4 Bu nn em an ns tr aß e C5 Bu rg en la nd st ra ß e D 2 Bu rg w eg A 6 B6 Ca rm er st ra ß e D 3 Ca ue rs tr aß e B4 Ce ci lie nh öh e B5 Ch ar le s de G au lle S tr aß e C1 D 1 Cl em en sg as se C 3 D an zi ge r S tr aß e D 5 D es sa ue r S tr aß e B1 D r A lfo ns G am p St ra ß e B2 3 D r Ge rh ar d M uh s St ra ß e B5 6 D r Ka rl A sc ho ff S tr aß e B3 C 3 D r Ka rl H es se l S tr aß e D 6 D r Ko nr ad A de na ue r St ra ß e D 1 2 D r Ve lt en S tr aß e D 5 D r W er ne r Fo rß m an n St ra ß e B5 D r W ilh el m A dt S tr aß e D 6 D ro ss el w eg C 4 D ür er st ra ß e E2 3 Eb er ha rd A nh eu se r St ra ß e E3 Ed it h Pi af S tr aß e E4 Ei ch st ra ß e C2 Ei er m ar kt B 1 El bi ng er S tr aß e C5 D 5 El le n Th re ss S tr aß e B5 El le rb ac hs tr aß e A 1 2 B1 El sb et h Kr uk en be rg S tr aß e B5 Em il Ja co b W eg B 5 C5 6 En ge lm an ns tr aß e B6 En ge ls ga ss e C2 Er le nw eg E 4 Er ns t Ba rla ch S tr aß e E2 Eu ge n Kr am b St ra ß e B6 7 Eu ro pa pl at z D 2 3 Fä hr ga ss e C2 Fi nk en w eg C 3 Fi sc he rg as se C 1 2 Fo nt an es tr aß e E5 Fo rs th au sw eg A 7 B7 Fo rs tm ei st er G rä ff S tr aß e B4 Fr an zi sk a Pu ric el li St ra ß e B5 C 4 Fr ei he rr v om S te in S tr aß e B4 Fr ie dr ic hs tr aß e B3 Fü lls ch eu er D 4 Ga be ls be rg er S tr aß e E2 Ga rt en br un ne ns tr aß e B4 Ga rt en br un ne nw eg C 4 Ge br üd er B ar uc h St ra ß e C6 D 6 Ge ib st ra ß e B1 Ge ns in ge r S tr aß e D 1 E 1 Ge or ge G er sh w in S tr aß e E4 Ge or ge M ar sh al l S tr aß e E3 Ge rb er ga ss e B1 2 Gl ei w it ze r S tr aß e C5 Gl oc ke ng as se B 1 Go eb en st ra ß e C3 Gö rli tz er S tr aß e D 5 Go et he st ra ß e D 4 Gr af S ie gf rie d St ra ß e C4 Gr oß e Ka nn en ga ss e B1 Gu st av P fa rr iu s St ra ß e D 3 4 Gu te nb er ge r S tr aß e A 1 Gy m na si al st ra ß e C2 3 H ah ne np fa d B1 H an na h A re nd t St ra ß e E3 H an s Kl au er W eg C 7 D 6 7 H an s St aa b St ra ß e B5 6 H än de ls tr aß e E4 H as en ga ss e C2 H as en re ch er W eg B 4 5 C4 H ay dn st ra ß e E4 H eb be ls tr aß e E5 H ei de nm au er D 1 H ei nr ic h H el d St ra ß e A 6 H ei nr ic hs tr aß e B4 C 3 4 H el en en st ra ß e B3 C 3 H el en e Vo ig tl än de r St ra ß e B5 H el m ut S ch w in dt W eg B 5 H er le sw ei de n E4 H er m an ns tr aß e A 1 H ild eg ar d Sc hä fe r St ra ß e B6 H oc hs tr aß e B1 C 1 H öl de rli ns tr aß e E5 H of ga rt en st ra ß e B1 C 1 H ol zm ar kt B 1 H os pi ta lg as se C 2 H üff el sh ei m er S tr aß e A 2 3 B1 H ug o R ei ch S tr aß e C4 Im H as en bü hl D 4 Im S ch ön ef el d B5 C 5 Ja hn ga ss e B2 C 2 Je an W in ck le r St ra ß e D 3 Jo ha nn is st ra ß e A 1 B 2 Jo ha nn S eb as ti an B ac h St ra ß e E4 Jo hn F Ke nn ed y St ra ß e E3 Jo se f Sc hn ei de r St ra ß e D 3 Ju ng st ra ß e C3 Kä th e Ko llw it z St ra ß e E2 Ka hl en be rg er S tr aß e A 1 Ka is er W ilh el m S tr aß e B3 4 Ka lt es L oc h B2 Ka pe lle np fa d B1 Ka rl Ka st en ho lz S tr aß e C6 Ka rl Ku hn S tr aß e C6 D 6 Ka rls ha lle B 5 6 Ka rl St ei ne r St ra ß e C6 Ka st an ie nw eg E 4 5 Ke hr en be rg er W eg D 6 7 Ki ef er nw eg C 6 7 Ki lia ns tr aß e C1 2 Ki ns ch er fs tr aß e B1 Ki rs ch st ei na nl ag e C2 Kl ag en fu rt er S tr aß e D 5 Kl ap pe rg as se B 2 Kl ei ne K an ne ng as se B 1 Kl ei ne r B an ge rt C 2 Kl ei st st ra ß e E5 Kl os te rg as se C 2 3 Kö ni gs be rg er S tr aß e D 5 Ko er ni ck es tr aß e C5 Ko lb er ge r S tr aß e D 5 Ko nr ad F re y St ra ß e C3 D 3 Ko rn m ar kt C 2 Kr eu zs tr aß e C2 3 Kr öt en pf uh le r W eg C 1 Kr on en be rg er G as se B 1 Kr um m er K ra nz A 1 2 B1 Kü pp er ss tr aß e C5 Ku rh au ss tr aß e B2 3 C 2 Ku rt V it ti ng ho ff S tr aß e B5 Lä m m er ga ss e B1 La nd th al er G as se C 2 La ub er sh ei m er G as se C 3 La ue rg as se B 2 Le dd er ho se r W eg D 5 6 Le it er ga ss e C2 Le ss in gs tr aß e D 4 6 E5 Li eb fr au en ga ss e C1 Li eg ni tz er S tr aß e D 5 Li na H ilg er S tr aß e D 3 M är ki sc he S tr aß e D 5 M ag is te r Fa us t Ga ss e B2 C 2 M al er F ab er S tr aß e B1 M al er M ül le r St ra ß e B1 M an nh ei m er S tr aß e B1 2 C 2 3 D 3 4 E4 5 M an te uff el st ra ß e B4 5 M ar go t Po tt lit ze r St ra uß S tr aß e B6 M ar ie nb ur ge r S tr aß e C5 M at hi ld en st ra ß e C2 D 2 M at th äu sh of B 1 C 1 M ax im us U rb an us S tr aß e A 2 M ax P la nc k St ra ß e A 2 M em el er S tr aß e D 4 5 M et zg er ga ss e B1 2 M ic he l M or t Ga ss e B2 M ilc hg as se C 2 M it tl er er F lu rw eg D 4 5 M ör ik es tr aß e D 5 E5 M ol tk es tr aß e B4 M üh le ns tr aß e C1 2 M üh lw eg A 1 B 1 M ül le rg as se C 2 N ac ht ig al le nw eg A 4 5 B3 4 N ah eu fe rw eg C 1 D 1 N au be rg er W eg E 5 N el li Sc hm it ha ls S tr aß e D 6 7 C7 N eu fe ld er W eg C 4 5 D 4 N eu nm or ge n B1 N eu ru pp in er P la tz C 2 N ik ol au s Le na u St ra ß e E5 6 O be rb ür ge rm ei st er B uß S tr aß e D 4 O be re F lo tz D 4 5 O be re r M on au w eg C 5 6 O be re r M üh lw eg A 1 2 O ce an us S tr aß e A 2 O lig sb er g D 4 O ra ni en st ra ß e B3 4 Pa ul B ar be ro t St ra ß e C5 Pe st al oz zi st ra ß e D 4 Pe te r Fi nk S tr aß e E5 Pe te rs ga ss e B1 Pf al zs pr un g E3 4 Pf al zs tr aß e E4 Pf ei ff er ga ss e C2 Pfi ng st w ie se D 1 Pfi tz ne rs tr aß e E3 Ph ill ip st ra ß e B3 C 3 4 Pl an ig er S tr aß e C2 D 1 2 E1 Po st st ra ß e B2 C 2 Po ts da m er S tr aß e C5 Pr ie ge rp ro m en ad e B4 5 Pr in ze ng as se C 2 Pr in z Fr ie dr ic h Ka rl St ra ß e B4 R aa be st ra ß e E5 R au gr af en st ra ß e B7 R ei ts ch ul e B1 R he in gr af en st ra ß e C3 7 R he in sb er ge r S tr aß e C5 R he in st ra ß e D 4 5 R ie se ng as se C 2 R in gs tr aß e B4 C 3 4 D 3 E2 R ob er t D an z St ra ß e D 4 R öm er st ra ß e C2 R ön tg en st ra ß e D 3 4 R oo ns tr aß e B4 R os en ga rt en A 1 B 1 R os en ga rt en w eg A 1 R oß st ra ß e B2 C 2 R üd es he im er S tr aß e A 1 B 1 Sa lin en bl ic k C6 Sa lin en st ra ß e B3 5 C 2 3 Sa lin en T he od or sh al le A 6 B6 7 Sc hä fe rg as se C 2 D 2 Sc hi ld er ga ss e C2 Sc hi lle rs tr aß e A 1 B 1 Sc hl ar ps he ck e E4 Sc hl ör ga ss e C2 Sc hl oß pl at z C3 Sc hl oß st ra ß e C3 Sc hn ee ga ns st ra ß e B5 Sc hn uc ke na ck R ei nh ar dt S tr E 4 Sc hö ff en st ra ß e C2 Sc hu be rt st ra ß e E4 Sc hu hg as se C 1 Sc hu lg as se C 2 Sc hw ab en he im er W eg E 1 2 Se it zs tr aß e C5 Si gi sm un ds tr aß e D 3 4 Si lo na st ra ß e A 2 Si m sa st ra ß e B5 Si nk en ot st ra ß e C3 So on bl ic k C6 D 6 So ph ie S on dh el m W eg B 5 6 Sp ar ga ss e B1 Sp on he im er S tr aß e B4 Sp re nd lin ge r G as se C 2 St ei ge B 1 St ei ng as se C 2 St ei nk au t D 3 4 E3 St ei nw eg B 1 St et ti ne r S tr aß e D 5 St or m st ra ß e D 5 St ro m be rg er S tr aß e C1 Th al er W eg E 6 Th or ne r S tr aß e C5 Ti lg er sb ru nn en E 2 Ti ls it er S tr aß e D 5 Tö pf er st ra ß e D 3 E3 Tr au be ns tr aß e C2 Tu rm st ra ß e C2 U hl an ds tr aß e E5 U lm en w eg E 4 Va n R ec um S tr aß e B1 V ic to rin us st ra ß e A 2 V ik to ria st ra ß e C1 2 D 2 Vo ge lg es an g C3 Vo lx he im er G as se C 3 W al de m ar st ra ß e D 3 5 W as se rs tr aß e C1 W as se rs üm pf ch en C 3 W ei nk au ff st ra ß e B4 W ei ns he im er S tr aß e A 1 W ey er st ra ß e B7 W ie la nd st ra ß e E5 W ilh el m B us ch S tr aß e E5 W ilh el m M at he rn S tr aß e C6 W in ze nh ei m er S tr aß e C1 W öl ls te in er S tr aß e D 1 2 E1 2 W ol fs he im er S tr aß e D 2 W or m se r S tr aß e C2 3 Zi m m er ga ss e C3 Zw in ge l B 2 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010109999999999999999999999999999999999998888888888888 Ba d M ün st er a m S te in E be rn bu rg B ad M ün st er am S te in Eb er nb ur g BA D K R EU ZN A CH A lt er S al in en w eg B 9 C9 A m F el se ne ck C 8 A m G öt ze nf el s A 9 A m G ra sb ac h A 10 A m P fa lz sp ru ng A 9 A m se lw eg A 8 Bä de rw eg C 9 Be et ho ve ns tr aß e C8 Be ig eo rd ne te nw eg C 8 Be in de B 9 Be rli ne r S tr aß e B9 1 0 C7 9 D 7 Bi en en ga rt en C 9 Bi sm ar ck st ra ß e C8 Bu rg bl ic k A 9 10 Bu rg st ra ß e A 10 B 9 10 Bu rg un de rs tr aß e A 9 Bu rg w eg C 9 D or nf el de rw eg A 9 10 D r N ag el W eg C 9 D re i Bu rg en S tr aß e B8 C 8 D ro ss el w eg A 8 Ei sw eg C 9 Er le nw eg A 8 Fa lk en w eg A 8 Fi nk en w eg A 8 Fi sc he rh of C 9 Fr an z Sc hu be rt S tr aß e C8 Fr an z vo n Si ck in ge n St ra ß e B9 Fr ie de ns br üc ke B 9 Fr ie de ns st ra ß e A 9 B9 Ga rt en st ra ß e C9 Ga rt en w eg B 9 Go et he pl at z C9 Gö tz en fe ls st ra ß e A 9 H er re ng ar te ns tr aß e A 9 B9 Im B ac ke s C9 Im R ei l B 9 Im R os en ga rt en A 9 Ja hn st ra ß e B9 Ka pi tä n Lo re nz U fe r C 9 Ke rn er w eg A 9 Ki ef er nw eg A 8 9 Kö ni gs ga rt en st ra ß e A 8 9 B9 Ku rh au ss tr aß e C9 Li nd en al le e C8 9 Lu is en st ra ß e C8 M oz ar ts tr aß e C8 M ül le r T hu rg au W eg A 9 N ah es tr aß e C9 N ah ew ei ns tr aß e A 8 B8 9 Pf al zs tr aß e A 9 Pf ar re r Zi m m er m an n W eg C 8 Po rt ug ie se rw eg A 9 Po ui lly B rü ck e B9 1 0 C9 R au gr af en st ra ß e A 9 B9 R he in gr af en st ra ß e B9 C 9 R ie sl in gw eg A 9 R in gs tr aß e C8 R ot en fe ls bl ic k A 9 10 R ot en fe ls er S tr aß e B8 C 9 Sa ar st ra ß e C9 Sc hä fe rs tr aß e C9 Sc he ur eb en w eg A 9 Sc hl oß ga rt en st ra ß e A 9 10 B 9 10 Sc hö ne A us si ch t A 10 B 9 10 Si lv an er w eg A 9 Sp ec ke rb rü ck e B1 0 St ar en w eg A 8 Tr if ts tr aß e B9 Tu rm st ra ß e B9 U fe rw eg C 8 9 D 7 U lri ch v on H ut te n St ra ß e B9 U nt er d er B as te i A 8 W ei nb er gs tr aß e C8 Zu m W ac ho ld er B 10 Zu r A ls en z B1 0 Bu sh al te st el le n

Vorschau GUT Gastgeberverzeichnis 2019 Seite 87
Hinweis: Dies ist eine maschinenlesbare No-Flash Ansicht.
Klicken Sie hier um zur Online-Version zu gelangen.